สายน้ำแห่งชีวิต

ชีวิตกำเนิดขึ้นที่นี่… “แม่น้ำ”

ตั้งแต่ในอดีตคนไทยเปรียบแม่น้ำเสมือน “แม่” ผู้หล่อเลี้ยงชีวิต เป็นจิตวิญญาณของวัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเชื่อ

ในปัจจุบันแม่น้ำยังคงเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย ประเพณีแห่งสายน้ำมีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ผู้คนทั่วโลกมาเยี่ยมเยือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณไทยที่ผูกพันลึกซึ้งกับสายน้ำอย่างยากจะหาใครมาเทียบได้

ชุมชนริมน้ำ

ย่านกฎีจีนชุมชนเก่าแก่ริมคลองวัดกัลยาณ์ ที่มีทั้งชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส ชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวญวน ชาวมอญ ฯลฯ อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และเป็นต้นตำรับขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมโบราณลูกผสม ตัวขนมเป็นสูตรดั้งเดิมของชาวโปรตุเกส หน้าขนมเป็นฟักเชื่อมแบบจีน ชาวบ้านย่านกุฎีจีนร่วมใจกันอนุรักษ์วิถีชีวิต ทำความสะอาดตกแต่งบ้านเรือน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าภาคภูมิใจ