วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

งานวัดร่วมสมัย
พิธีสวดอธิษฐานกระทงขอขมาพระแม่คงคาคืนวันลอยกระทง
สักการะพระพุทธนาค (หลวงพ่อนาค)
สักการะพระบรมธาตุมหาเจดีย์และลอดซุ้มคูหาพระสถูปเจดีย์
ลอยประทีปเทียนหอมมงคลบูชาพระบรมสารีริกธาตุ