วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สักการะพระบรมธาตุมหาเจดีย์ลอยประทีปแสงเทียนแห่งศรัทธา
พิธีสวดกระทงขอคมาพระแม่คงคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ลอยประทีปเทียนหอมมงคลบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
สักก่าระพระพุทธนาคและพระบรมธาตุเจดีย์
บรรยายธรรมโดยท่านพระพรหมบัณฑิต
เครื่องลอยกระทงริมน้ำ
คลาดน้ำดีชุมชนรอบวัดประยูร
แผงประทีปส่องสว่าง