วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

ยิ้มสุขใจได้ไหว้หลวงพ่อโต
สร้างปัญญา เสริมบารมี ค้าขายร่ำรวย เขียนชื่อบนเทียนแดง
สักการะหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง)
ทำบุญหีบสมบัติเจ้าสัวโตเสริมมงคลมั่งคั่ง
สาธิตเขียนพู่กันจีนและเขียนป้าย อักษรจีน คำมงคลโดยซินแสผู้เชียวชาญ
ชมการเชิดสิงโตโดยคณะเชิดสิงโตชื่อดัง
เครื่องลอยกระทงริมน้ำ
ตลาดชุมชนริมน้ำ
แผงประทีปส่องสว่าง